ក្រសួងអប់រំ មិនមានការលើកពេលប្រឡងឌីប្លូម និងបាក់ឌុបនោះទេ ដោយបន្តតាមដានស្ថានការក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ 3 វិច្ឆិកា