ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ក្រសួងទេសចរណ៍ បន្តក្រើនរំលឹកឱ្យអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍តាមផ្លូវទឹក យកចិត្តទុកដាក់អនុវត្ត វិធានសុវត្ថិភាព

https://youtu.be/IsMEK77ai5w