សហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចទិញ ៣០០លានដូសក្រោយវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ របស់អាមេរិក-អាល្លឺម៉ង់ បង្ហាញប្រសិទ្ធភាពជាង ៩០%