មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ភៀសខ្លួន ខណៈព្យុះទីហ្វុងមួយទៀតកំពុងបោកបក់មករកហ្វីលីពីន