កិច្ចប្រជុំកំពូល អាស៊ានលើកទី៣៧៖ ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងបរិបទនៃបរិការណ៍ថ្មី