ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប រួមគ្នាបង្កើតជាសហគមន៍ផលិតបំពុងបឺទធ្វើអំពីឬស្សីទទួលបានការគាំទ្រ