អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថាមិនមានសេចក្ដីប្រកាសណាមួយថាឲ្យបិទរាជាធានីភ្នំពេញ ឮហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តនោះឡើយ