ទូតជប៉ុននៅខ្មែរ៖ មានអ្នកបោកប្រាស់ដោយឲ្យបង់ប្រាក់ ដើម្បីបានការងារធ្វើនៅស្ថានកុងស៊ុលជប៉ុន ប្រចាំខេត្តសៀមរាប