លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា អាចនឹងត្រូវតែងតាំងជា អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក ប្រចាំនៅអង់គ្លេស

https://youtu.be/mf1vqE2uwL8