តេស្ដលើមនុស្ស៣១៥នាក់ ដែលពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ ៣វិច្ឆិកា លទ្ធផលបង្ហាញថា «អវិជ្ជមានទាំងអស់»

https://youtu.be/_g198ESgdKk