សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្ម លើមន្ត្រីចិន-ហុងកុងមួយចំនួន ហុងកុងចាត់ទុកទង្វើនេះថា ជាការជ្រៀតជ្រែកដ៏ឃោរឃៅបំផុត