ក្រសួងការងារ រំឮកបន្ថែមអំពីវិធានការបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា