រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ ប្រាប់គណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាតាមបណ្តាខេត្ត ដែលពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍៣ វិច្ឆិកា វាយតម្លៃលទ្ធភាពផ្អាកការសិក្សា ១៤ថ្ងៃ