រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងសុខាភិបាល ពន្យល់ពីប្រវត្ដិ និងភាពចាំបាច់នៃការធ្វើចត្ដាទ្បីស័កដើម្បីការពារជំងឺដ៏កាចសាហាវ