ប្រទេសធំៗលើពិភពលោកចេញមុខរិះគន់ និងថ្កោលទោសបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវេទិកាUN