ព្រឹទ្ធសភា នឹងបន្ដសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ដើម្បីពិនិត្យ និងឲយោបល់លើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ចំនួន៦