(វីដេអូ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ដាក់ចេញនូវវិធានការសំខាន់ៗ ១០ចំណុច សម្រាប់ការធ្វើចត្តាឡីស័ក