គណបក្សរបស់លោកស្រី ស៊ូជី ប្រកាសបីជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅមីយ៉ាន់ម៉ា