សហភាពអឺរ៉ុបគ្រោងយកពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីអាមេរិកចំនួន ៤ពាន់លានដុល្លារ