ក្រោយបិទប្រទេស១០ថ្ងៃមក បារាំងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នដដែល