សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ស្តីពី ការផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជន ជាបណ្តោះអាសន្តរយៈពេល២សប្តាហ៍ នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តកណ្តាល

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ស្តីពី ការផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជន ជាបណ្តោះអាសន្តរយៈពេល២សប្តាហ៍ នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តកណ្តាល