អង់គ្លេស៖ មនុស្សជាង១០០នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួន ក្រោយផ្ទុះការតវ៉ាប្រឆាំងការ «បិទប្រទេស» ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ-១៩ឡើងវិញ