ព្យុះទី១៩ បានឡើងគោក និងលាយ ភ្លៀងរលឹមចាប់ផ្តើមធ្លាក់នៅភាគឦសានកម្ពុជា