គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗចំនួន៣ក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងធ្វើឲទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ប្រមាណ៧លាននាក់នៅឆ្នាំ2035