លោក ដូណាល់ ត្រាំ ថាបើគេរាប់តែ «សន្លឹកឆ្នោតស្របច្បាប់» នោះលោកគឺជាអ្នកឈ្នះ