គិតត្រឹមដើមខែវិច្ឆិកា កម្ពុជាធ្វើតេស្ដរកជំងឺកូវីដ១៩ សរុបជិត ១៩ម៉ឺនតេស្ដ លើមនុស្សជិត ១៥ម៉ឺននាក់