ម៉ាឡេស៊ី បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ចំនួន ១,០០៩នាក់ថ្មី និងស្លាប់ ០៦នាក់បន្ថែមទៀត