ក្រសួងអប់រំរកឃើញគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនចំនួន០៤ មានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគណៈប្រតិភូប្រទេសហុងគ្រី