ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបន្តប្រកាសថា គ្មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីទេ

https://youtu.be/nzochmk5VLE