កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលើកទី១៧ អាណាត្តិទី៣ ខេត្តព្រះសីហនុ