ក្រសួងកសិកម្ម ផ្ដល់ពូជស្រូវផ្ការំដួល ដល់កសិករដែលរងគ្រោះទឹកជំនន់ ស្រុកបារាយណ៍