ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបង បើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ ជាមួយរដ្ឋបាលខេត្ត និងមន្ទីអង្គភាពជុំវិញខេត្ត