វីដេអូ៖ ការស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ រកឃើញបារីនាំចូលជាច្រើន មិនមានបិទ តែមប្រិ៍ពន្ធ