អាមេរិកបំបែកកំណត់ត្រាមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ «ជាង១សែននាក់ក្នុង១ថ្ងៃ»