លោក ហ៊ុន ម៉ានី៖ កន្លែងណាខ្វះអនាម័យនឹងអាចបង្កើតវីរុសថ្មី