មន្ត្រីសន្តិសុខអាមេរិកបានលើកទ្បើងថាគ្មានសត្រូវណាមានសមត្ថភាព លូកលាន់ ឬកែប្រែលទ្ធផលបោះឆ្នោត នៅអាមេរិកបានឡើយ

https://youtu.be/LMIOya0aAr0