ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សា ដែលមានបុគ្គលិក និងសិស្ស មានការពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈប្រតិភូប្រទេសហុងគ្រី

https://youtu.be/vKQcsyKKoes