សហរដ្ឋអាមេរិក ដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីស ជាផ្លូវការហើយ

https://youtu.be/1zmNZALqNjo