អ្នកគាំទ្រ BLM និងអ្នកគាំទ្រ ត្រាំវ៉ៃគ្នានៅក្រៅសេតវិមានខណៈការតវ៉ាកើតឡើងទូទាំងប្រទេសចំពេលកំពុងបោះឆ្នោត