វីដេអូ៖ ក្រសួងកសិកម្ម និងសាលារាជធានីភ្នំពេញ ចែកពូជស្រូវជូនប្រជាកសិករ នៅខណ្ឌដង្កោ