វីដេអូ៖ យុទ្ធនាការភ្នំពេញស្អាតឆ្នាំ២០២០ ក្រោមប្រធានបទ «ស្អាត គឺជាទម្លាប់ថ្មី» បានប្រកាសចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវកា