វីដេអូ៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបើកដំណើរការអនុវត្តសកម្មភាពលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទសន្ធំ ដំណាក់កាលចុងក្រោយ ឆ្នាំ២០២០-២០២៣