វីដេអូ៖ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មហុងគ្រី ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនង ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរ