វីដេអូ៖ សន្និសីទសារព័ត៌មាន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជា-ហុងគ្រី ក្នុងឱកាសដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសហុងគ្រី ទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជា