អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ធានាដាក់ម៉ាសុីនបូមទឹកជូនពលរដ្ឋ បើពួកគាត់ខ្វះទឹកបង្កបង្កើនផល