ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសិង្ហបុរី គាំទ្រចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា