វៀតណាមអាចនឹងធ្វើតេស្ដវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជាលើកដំបូងលើមនុស្សនៅខែវិច្ឆិកានេះ