ប្រជាជនឥណ្ឌានាំគ្នាបួងសួង, ខ្លះសុំឲ្យលោក ត្រាំ ឈ្នះ និងខ្លះទៀតសុំឲ្យលោក ស្រី ហារីស ដែលមានដើមកំណើតឥណ្ឌា ក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតី

https://youtu.be/JY7q6LymIM0