អ៉ីរ៉ង់៖ «គណបក្សទាំងពីរនៅអាមេរិក សុទ្ធតែមាននយោបាយគគ្លើនដាក់អ៉ីរ៉ង់, ដូច្នេះទោះបក្សណាជាប់ឆ្នោត ក៏អ៉ីរ៉ង់នៅតែរក្សាជំហរដដែល»