សភាដាណឺម៉ាក ប្រកាសផ្អាកការបោះឆ្នោត បន្ទាប់ពីសមាជិកសភាជាច្រើនរូបបានឆ្លងកូវីដ-១៩

https://youtu.be/f2pK6Txl27c